Svet-Stranek.cz
VÍTÁM VÁS NA SVÉM WEBU-- PROVOZ ZRUŠEN
LEVNÉ KVALITNÍ KVĚTINY MARTINA

obchodní podmínky - děkuji za Vaši návštěvu:VÍTÁM VÁS NA SVÉM WEBU-- PROVOZ ZRUŠEN

obchodní podmínky - děkuji za Vaši návštěvu

Obchodní podmínky internetového obchodu www.levnekvetinymartina.stranky1.cz
Základní pojmy
Obchodní podmínky internetového obchodu www.levnekvetinymartina.stranky1.cz ,
,ič 71112863, sídlo petra bezruče 1735 kladno, tel .774869814,,,email… kytkymartinacechalova@seznam.cz
POZOR NEJSME PLÁTCI DPH !!!!

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě své objednávky kupuje zboží a případně požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající doručuje zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.
Dopravce je kurýrní společnost, která zajišťuje doručení objednaného zboží příjemci, dle pokynů provozovatele.

Ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího
www.levnekvetinymartina.stranky1.cz

Objednávka zboží a služeb
Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:,
- elektronicky on-line objednávkou na webových stránkách www.levnekvetinymartina.stranky1.cz. ,
kde po odeslání vyplněné a případně i zaplacené objednávky je kupujícímu zaslán e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím jako kontaktní adresa. Bez ní nelze objednávku provést.
Kupující je povinen toto potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti objednávky případně adresy místa určení neprodleně kontaktovat na tel.774869814, a nesprávné informace ihned opravit.
Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.


- telefonicky objednávkou na telefonu 774869814,,,
Objednávky jsou přijímány po celý týden včetně víkendu vždy 9 - 22 hodin.
Při objednávce je nutné zaplatit zboží předem a to nejpozději jeden den před dnem doručení, případně před vyexpedováním objednávky dle dohodnutého času nebo při doručení objednávky .
Popřípadě přímo kurýrovi.
Způsob platby musí být dohodnut předem a následně dodržen. Jinak nelze objednávku zajistit. !!!
Platbu je nutné provést , tak aby bylo možno vyexpedovat objednávku včas..


Dodání zboží
Zboží je možno dodat tímto způsobem:

doručení kurýrem
- dodání zboží odesláním příjemci- kurýrem, poštou ( netýká se květin a květinových dekorací ) POUZE PRAHA, BLÍZKÉ OKOLÍ JEN PO TELEFONICKÉ A NÁSLEDNĚ EMAILEM POTVZENÉ DOHODĚ!!!!

Při dodání zboží doručením příjemci prodávající zajistí doručení zboží příjemci určenému kupujícím a to do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je zajištěna prodávajícím nebo dopravcem.
Prodávající nebo dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího.

Příjemce musí být v době stanovené přepravní lhůty přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí v případě, že si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno pouze příjemci do vlastních rukou. Prodávající ani dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, je prodávající povinen informovat kupujícího a vyžádat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující.!!!!! Povinnost dopravce doručit zboží je v tomto případě splněna vrácením zboží prodávajícímu.!!!!!

Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží na základě dodatečných instrukcí kupujícího. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího nebo nepřítomností příjemce a ani jiné osoby k převzetí, uhradí kupující poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku za doručení. Poplatek je nutné uhradit přímo Martině Čechalové předem dohodnutým způsobem.
V případě neuhrazení poplatku za opětovné doručení ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.!!!!!
Převzetí zásilky musí být vždy stvrzeno podpisem ze strany příjemce.
Přepravní lhůta
Doručení zboží je prováděno prodávajícím nebo dopravcem v časovém termínu stanoveným kupujícím, a to ve lhůtě nejdříve 2 hodiny po zadání a zaplacení objednávky. Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží. Doručení zboží není možné určit přesně na minuty a je nutno počítat s časovou tolerancí max.1 hodiny.
Vždy se dohodne a potvrdí emailem předem spolu s objednávkou.

Platba objednaného zboží a služeb doručení
při elektronické objednávky na www.levnekvetinymartina.stranky1.cz ,
nebo telefonické objednávce na 774869814,,
kurýrovi při předání popřípadě při předávání paragonu přímo paní Čechalové.
Způsob platby musí být dohodnut předem spolu s objednávkou !!!!

Celková cena objednávky je složena z ceny zboží a z ceny přepravy .
Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky .Tato cena je vždy stvrzena v objednávacím a potvrzovacím emailu !!!!!

Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy automaticky dle zadání. Je nutné, aby jste si způsob a čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Naše fakturační údaje:
Martina Čechalová , ič.71112863, tel.774869814
petra bezruče 1735 , kladno
Předání zboží a reklamace
Příjemce přebírá zboží proti podpisu a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v pořádku a bezvadném stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímuihned při předávání zboží a toto zboží nepřebírat. tuto skutečnost musí ihned oznámit na tel. 774869814 a květiny či objednávku nepřebírat!!!!!. Při přebrání na pozdější reklamace nebude brán zřetel..
Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

Stornování objednávky
Kupující má možnost stornovat objednávku a to písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: kytkymartinacechalova@seznam.cz případně telefonicky na 774869814,, avšak nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem pro doručení příjemci. Přijaté platby budou kupujícímu vráceny v plné výši.
Záměna květin
Z důvodu sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 30 % proti fotografii uvedené na stránkách internetového obchodu a podle které si kupující kytici objednal. V případě záměny vyšší než 30 % je prodávající povinen kontaktovat kupujícího a společně bude dohodnut další postup.
V případě jakékoliv záměny je vždy kupující informován předem telefonicky, tato záležitost bude stvrzena i objednávacím emailem, jenž je zároveň potvrzujícím o souhlasu a výše záměny včetně ceny.

Ochrana osobních údajů a ostatní ujednání
Prodávající se zavazuje uchovávat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.
Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.
Veškeré platby jsou uváděny pouze v platné české měně a lze platbu za objednané zboží též provádět pouze v platné české měně.
Objednávka je zároveň kupní smlouvou závaznou pro obě strany.

Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

Není vloženo žádné zboží.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK